Stanisław Kostka Potocki, Jacques Louis David, 1781, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Główna Konkurs Sport i rekreacja Moda i obyczaje XVII w. Moda i obyczaje XVIII w. Moda i obyczaje XIX w. Sztuka krawiectwa
Moda i obyczaje XVIII w.
Moda rokokowa
W gotowalni modnej damy
Styl życia
Higiena i kosmetyka rokoka
Leopold Lafontaine
Kim był Leopold Lafontaine?
O bohaterze słów kilkoro
Wody krzeszowickie i ich badacz
Zalecenia dla kuracjuszy i nie tylko…
…a co pozostało?
Bibliografia
Kultura fizyczna
Wody krzeszowickie i ich badacz
Wypada obecnie przyjrzeć się uważnie samej pracy Leopolda Lafontaine. Aleksander Krasuski w swojej biografii powołując się na akapit z książki Mikołaja Lisowskiego wspomina, iż pierwotnie została przygotowana w języku łacińskim i dopiero później przetłumaczona przez Józefa Leszczyńskiego. Za nim cytuje to również Ewa Kałamacka, lecz prócz tych dwóch wzmianek, bliższych danych na ten temat brak. Należy przy tym nadmienić, iż Mikołaj Lisowski podaje złą datę opublikowania pracy Leopolda Lafontaine, a mianowicie rok 1779 zamiast faktycznej 1789, przy czym nie można tutaj wykluczyć błędu zecerskiego.
Dodatek w tytule zwrotu „…leibchirurga nadwornego J. K. Mci…”, wskazuje na to, iż w ostatecznej wersji, złożonej do druku monografia ta została przygotowana najprawdopodobniej dopiero po 1787 roku, kiedy Leopold Lafontaine przebywał już w Warszawie.
Książka opuściła prasę drukarską w 1789 roku, zaś wydawcą o czym można przeczytać na karcie tytułowej był Ignacy Grebel „…typograf J.K.Mći,,,”. Tekst liczy 230 stron, zaś w specjalnym, umieszczonym na zakończenie nienumerowanym dodatku pełniącym funkcję erraty, zaznaczone zostały, wszystkie pomyłki, jakie zaistniały w druku nadmieniając, iż najczęściej powstały one „…z przyczyny niebytności Autora na miejscu prasy…”. Ukazała się w formie „…in octavo…”, czyli w popularnej ósemce, zaś kartę tytułową zdobi alegoryczna rycina z wyobrażeniem harfy, liści i innych popularnych w owym czasie motywów zdobniczych ułożonych w formie panoplium.
Tekst poprzedza krótki wstęp homagialny skierowany do właścicielki posiadłości Izabelli z Czartoryskich Lubomirskiej, oraz przedmowa, w której autor nawiązał do wykorzystanych w tekście wyników badań „…Makarda, Hoffmana Seypa i innych, które czynili nad sławnieyszymi w Europie Kompielami…”, po niej zaś następują dwa nierównych rozmiarów rozdziały zasadniczej treści, natomiast w zakończeniu zamieszczona została wzmiankowana już rycina. Fonetyczna pisownia nazwisk nie pozwala do końca ustalić, jakie dzieła miał na myśli Leopold Lafontaine wymieniając w przedmowie nazwiska lekarzy zajmujących się kuracjami wodami mineralnymi. Z całą pewnością znany mu był tekst rozprawy Fryderyka Hoffmana „Dissertation sur les eaux et le sel de Sedlitz en Bohême”, jaka ukazała się drukiem w Bazylei w 1740 roku, bądź też podobna praca z 1752 roku dotycząca źródeł wód mineralnych znajdujących się na terenie Niemiec, która dla odmiany wyszła drukiem w Berlinie.
Zagadnienia, jakie najbardziej mogą interesować z punktu widzenia tematyki ekspozycji, jaką stanowi rekeracja i sport, zostały zawarte przez Leopolda Lafontaine w dziewięciu akapitach, których tytuły zostały wyróżnione kursywą. Znajdują się one w drugiej części pierwszego głównego rozdziału poświęconego wodom „…siarczystym…” czyli najważniejszemu ujęciu wód mineralnych w Krzeszowicach. W nich, w sposób zwięzły, a zarazem bardzo przystępny i nowoczesny przedstawił on istotne zagadnienia wpływające wraz ze stosowanymi zabiegami na poprawę stanu zdrowia odbywających kurację. Leczenie balneologiczne, od samego początku w jego pojęciu miało obejmować całego człowieka, wywierając harmonijny wpływ na ciało oraz sferę psychiczną, zaś zabiegi zostały starannie podzielone na:
 1. wodne – czyli kąpiele bezpośrednio w wodzie czerpanej ze źródła, w której należało przebywać przez odpowiedni czas sięgający nawet godziny lub dłużej, szczególnie rankiem lub wczesnym przedpołudniem
 2. parowe – w naturalnej parze pochodzącej z gorącego źródła, w parze uzyskanej z wody specjalnie podgrzanej do temperatury bliskiej wrzenia, bądź też w parze z wody nalewanej na rozpalone kamienie; tutaj Leopold Lafontaine uzupełnił swój wywód o czas trwania takiej kąpieli, który początkowo nie mógł przekraczać 10 – 15 minut, później zaś można go było odpowiednio wydłużać, zaś intensywność pocenia się gdyż to stanowiło zasadniczy cel tego rodzaju zabiegu, zalecał pobudzić „…kilku filiżankami ciepłey herbaty…”. Nie zapomniał również o stroju, gdyż do kąpieli czy to w wannnie, czy w gorącej parze należało założyć na siebie płócienny płaszcz, niestety nic nie wiadomo jak taki ubiór wyglądał.
 3. kroplowe – zbliżone od współczenego prysznica
 4. błotne – w mule i osadach gromadzących się wokół źródła i stamtąd w tym celu wydobywanych, z których przygotowywano okłady na określone części, bądź nacierano całe ciało lub też zanurzano się w rzadkim mule
Wszystkie kąpiele mógł ordynować jedynie lekarza po starannym zbadaniu pacjenta oraz zebraniu odpowiedniego, szczegółowego wywiadu, a następnie ustaleniu czasu, przebiegu jak również formy kuracji w zależności od aktualnego stanu. Podkreślał przy tym, iż wszelkiego rodzaju zabiegi wodne nie są środkiem uniwersalnym i nie można ich traktować jako panaceum, na wszystkie dolegliwości, akcentując przy tym, iż zdrowy człowiek przyjeżdzając do uzdrowiska, jak w tym przypadku do Krzeszowic, zamiast stosowania kąpieli leczniczych powinien skoncentrować się na wykorzystaniu walorów klimatu, częstego i długotrwałego kontaktu z przyrodą, a przede wszystkim w czasie pobytu starać się maksymalnie unormować swój tryb życia.
Koncepcję tą poparł w połowie XIX wieku Józef Dietl, często nazywany ojcem polskiej balneologii i leczenia klimatycznego. Dał temu wyraz w swoim tekście poświęconym właśnie źródłom krzeszowickim, i samej miejscowości gdzie przebywał latem 1858 roku i w którym w pełni akceptował argumentację oraz sposoby postępowania jakie wprowadził Leopold Lafontaine.
© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Deklaracja dostępności Wilanów dla Młodych Talentów

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wilanów dla Młodych Talentów.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak opisów alternatywnych do treści nietekstowych (np. zdjęć i ilustracji). Brakujące opisy są systematycznie uzupełniane. (1.1.1, A)
 • Treści na stronie nie mają jasnej struktury (nieprawidłowe użycie znaczników semantycznych) (1.3.1, A)
 • Strona jest oparta na tabeli i przez to nie jest zrozumiała dla osób z niepełnosprawnością wzroku (1.3.2, A)
 • Miejscami nie jest zapewniony wystarczający kontrast minimalny. (1.4.3, AA)
 • Przy powiększeniu do 200% tekst źle się wyświetla i w ogóle nie ma możliwości odczytania tekstu po prawej stronie (1.4.4, AA)
 • Jednoznakowych skrótów klawiszowych nie można wyłączyć ani przemapować. (2.1.4, A)
 • Brak możliwości pominięcia pewnych bloków strony. Nie działają skróty klawiaturowe. (2.4.1, A)
 • Tytuł jest identyczny na podstronach i na stronie głównej. (2.4.2, A)
 • Nie wszystkie elementy aktywne są opisane albo nie zawsze opis jest jednoznaczny. (2.4.4, A)
 • Stronę w danym serwisie można zlokalizować tylko za pomocą jednego sposobu. (2.4.5, AA)
 • Brak nagłówków (2.4.6, AA)
 • Brak znacznika lang="pl" (3.1.1, A; 3.1.2, AA)
 • Brak identyfikatorów bądź unikalnych identyfikatorów. (4.1.1, A)

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Spółdzielnia Socjalna FADO.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Maria Zielińska.
 • E-mail: mzielinska@muzeum-wilanow.pl
 • Telefon: 785905734

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie będzie możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może tą samą drogą złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej.

Skargi i odwołania

Po wyczerpaniu wskazanej procedury skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pałac
 • Parking i najbliższy przystanek znajdują się w odległości ok. 300 m od pałacu.
  Z pobliskich przystanków autobusowych oraz parkingu do pałacu prowadzi kilka dróg. Bezpośrednio do muzeum dochodzi się po nierównej nawierzchni, która częściowo składa się z kamieni polnych (tzw. kocie łby), częściowo jest to nawierzchnia HanseGrand. 
 • Ze strony muzeum można pobrać plan pałacu i ogrodów z zaznaczonymi trudnościami oraz udogodnieniami architektonicznymi. Na planie zaznaczone są najwygodniejsze trasy dojścia do pałacu z najbliższych przystanków autobusowych oraz z parkingu.
 • Najdogodniejszym przejściem są pasy z sygnalizacją świetlną znajdujące się przy barze McDonald. Przechodzimy na drugą stronę ulicy, dochodzimy do ogrodzenia, po czym kierujemy się w prawo i cały czas idziemy prosto chodnikiem. Po drodze po lewej stronie mijamy szereg budynków oraz kościół, za którym zaczyna się teren muzeum.
 • Opis dojścia z pętli autobusowej do kasy a następnie do pałacu dostępny jest również w formacie tekstowym oraz jako opis słowny w formacie mp3.
 • Kasa muzeum znajduje się w budynku przy ul. St. Kostki Potockiego. Do środka wchodzi się po schodach. Dla osób z trudnościami w poruszaniu się przed kasą umieszczony jest słupek ze specjalnym przyciskiem. Po naciśnięciu przycisku pracownik kasy zgłosi się do Państwa.
 • Wejście do pałacu dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się w prawym skrzydle pałacu (od Sieni Zielonej).
 • Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępne są parter pałacu oraz park. Muzeum dysponuje rampami rozkładanymi ułatwiającymi wjazd i wyjazd z pałacu oraz poruszanie się po parterze pałacowym. WAŻNE! Ze względu na historyczny charakter miejsca jeszcze nie wszystkie progi zostały usunięte, a długość ramp, jakie możemy zastosować w obecnych warunkach, pozwala na osiągnięcie kąta nachylenia przy wjeździe i wyjeździe wynoszącego 24%.
 • Uwaga! Ze względu na przejściowe trudności techniczne osoby poruszające się na wózkach elektrycznych czasowo nie mają możliwości wjazdu do pałacu. Niedogodności zostaną jak najszybciej usunięte.
 • Pierwsze piętro pałacu i Sala Uczt oraz poziom -1 nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, w szczególności poruszających się na wózkach.
 • W każdym pomieszczeniu w pałacu znajduje się krzesło, z którego może skorzystać osoba potrzebująca odpoczynku.
 • W Galerii Północnej, Galerii Południowej oraz w Salonie Malinowym przygotowane zostały dodatkowe miejsca do siedzenia.
 • Toaleta dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich znajduje się w Ogrodzie Różanym.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Oranżeria
 • Dla osób zwiedzających dostępny jest wyłącznie poziom 0.
 • Do wejścia dla zwiedzających prowadzą stopnie o łącznej wysokości 36 cm. Dodatkowo przy wejściu znajduje się próg o wysokości 6 cm. Muzeum dysponuje rampami rozkładanymi ułatwiającymi wjazd i wyjazd z Oranżerii.
 • Przestrzeń w Oranżerii jest duża i dostępna dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Pompownia
 • Budynek Pompowni nie jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • Do budynku prowadzi droga pokryta nierówną nawierzchnią. Przestrzeń przed budynkiem jest wyłożona kostką granitową o łupanej nawierzchni.
 • Przed drzwiami wejściowymi znajduje się próg o wysokości 7 cm.
 • Wewnątrz budynku ze strefy wejściowej do głównej powierzchni Pompowni, w której odbywają się warsztaty, prowadzą schody (do pokonania jest 85 cm). W chwili obecnej nie ma możliwości pokonania tych schodów. Zgodnie z zaleceniami audyty rozważany jest montaż podnośnika.
Villa Intrata
 • Dojście do budynku wyłożone jest nierówną nawierzchnią – granitowa kostka o powierzchni łupanej.
 • Budynek Villi Intraty nie jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich z powodu schodów, które znajdują się przy każdym z trzech wejść do budynku.
 • Dla budynku został wykonany audyt dostępności architektonicznej i pracujemy nad wdrożeniem optymalnego rozwiązania.
stat