Stanisław Kostka Potocki, Jacques Louis David, 1781, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Główna Konkurs Sport i rekreacja Moda i obyczaje XVII w. Moda i obyczaje XVIII w. Moda i obyczaje XIX w. Sztuka krawiectwa
Konkurs
Gala
Laureaci
Regulamin
REKONSTRUKCJE – karta zgłoszeniowa
Opisy ubiorów i wykroje
XVII wiek
XVIII wiek
XIX wiek
REGULAMIN Ubiory sportowe i rekreacyjne XVII-XIX wiek
Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa warunki organizacji Konkursu Ubiory sportowe i rekreacyjne XVII-XIX wiek, którego celem jest odkrycie i promocja młodych, uzdolnionych osób, pasjonujących się krawiectwem historycznym.
 2. Organizator konkursu:
  Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
  ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16
  02-958 Warszawa,
 3. Dane kontaktowe:
  Maria Zielińska
  kom. 785 905 734
  e-mail: mzielinska@muzeum-wilanow.pl
 4. Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronach internetowych: konkursmoda.wilanow-palac.pl lub http://www.wilanow-palac.pl
Warunki uczestnictwa
 1. Organizator zaprasza do udziału w Konkursie Ubiory sportowe i rekreacyjne XVII-XIX wiek osoby, które nie przekroczyły 30. roku życia, a których pasją jest rekonstrukcja ubiorów historycznych.
 2. Jednocześnie Organizator zaprasza odtwórców historycznych. Mogą oni zgłosić swoje prace w kategorii Rekonstrukcje. Nie będą jednak one oceniane w Konkursie, ale będą mogły, po zaakceptowaniu przez jurorów, być prezentowane na wystawach, a ich zdjęcia zostaną umieszczone w katalogu wystawy. Prace powinny spełniać wszystkie warunki regulaminu wraz z wysłaniem karty zgłoszeniowej.
Kategoria konkursu
 1. Konkurs będzie rozstrzygany w kategorii Rekonstrukcje:
  • Rekonstrukcje – jak najwierniejsze odtworzenie ubiorów sportowych i rekreacyjnych zarówno damskich jak i męskich XVII-XVIII -XIX wiek.
 2. Do konkursu mogą być zgłaszane tylko prace indywidualne, Organizator nie będzie oceniać prac zbiorowych.
 3. Prace konkursowe nie mogą być uprzednio wystawiane w innych konkursach lub wcześniej nagradzane i/lub publikowane.
  Etapy konkursu
  1. Konkurs będzie przebiegał w trzech etapach:
   I etap – zgłoszenia
   9.1.Uczestnicy wybierają ze strony internetowej konkursu ubiór/y do rekonstrukcji oraz wypełniają kartę zgłoszeniową, następnie ją drukują. Wybór i rezerwacja ubioru znajduje się w podstronie Konkurs Opis ubiorów i wykroje. Uczestnik może zarezerwować do dwóch ubiorów. Uczestnik dostarczy w teczce papierowej, opisanej imieniem i nazwiskiem, kartę zgłoszeniową oraz dokumentację zawierającą opis dodatków, rodzaju tkaniny, a także załączy próbki tkanin, z jakich będzie wykonana rekonstrukcja. W wypadku rezerwacji dwóch ubiorów uczestnik dostarcza dwie teczki, zawierające dane, o których mowa w zdaniu pierwszym. Dana teczka może dotyczyć tylko jednego ubioru.
   9.2.W wypadku wyboru dwóch ubiorów do odtworzenia, jury zdecyduje, który z wybranych przez uczestnika ubiorów został zakwalifikowany do odtworzenia. Termin nadsyłania zgłoszenia upływa z dniem 30 czerwca 2021r. (decyduje data stempla pocztowego). Prace nadesłane po wskazanym terminie oraz niespełniające kryteriów określonych w niniejszym regulaminie nie będą brały udziału w konkursie.
   9.3.Adres Organizatora:
   Maria Zielińska
   Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16
   02-958 Warszawa
   z dopiskiem: KONKURS Ubiory sportowe i rekreacyjne XVII-XIX wiek
   9.4. W terminie do 05 lipca 2021r. na stronie internetowej konkursu konkursmoda.wilanow-palac.pl będzie opublikowana lista uczestników zakwalifikowanych do II etapu konkursu.
   9.5. Wszyscy zakwalifikowani uczestnicy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną lub telefonicznie o zakwalifikowaniu się do II etapu konkursu.
   9.6. Wszyscy uczestnicy wypełniają kartę zgłoszeniową, zamieszczoną na stronie internetowej konkursu.
   9.7. Wypełniona karta zgłoszeniowa stanowi jednocześnie deklarację stwierdzającą, że osoba widniejąca w karcie zgłoszeniowej:
   • będzie autorem/autorką wykonanych ubiorów,
   • modele uwidocznieni na fotografiach, ubrani w ubiory odtworzone i wykonane przez ich autorów, wyrażają zgodę na zdjęcia, które m.in. będą rozpowszechniane również w celach reklamowych i promocyjnych konkursu,
   • autorzy zdjęć zobowiązują się do niedochodzenia wobec Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie jakichkolwiek roszczeń z tytułu praw autorskich i wyrażają zgodę na korzystanie przez Organizatora konkursu z tych zdjęć na wszelkich polach eksploatacji opisanych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez ograniczeń, w szczególności:
    • utrwalanie na dowolnym nośniku;
    • zwielokrotnianie dowolną techniką;
    • wprowadzanie do obrotu;
    • wprowadzanie do pamięci komputera;
    • publiczne odtwarzanie, wystawienie, wyświetlenie dowolną techniką;
    • nadanie i reemisja za pomocą wizji lub fonii;
    • wykorzystywanie zdjęć do celów promocyjnych produktów opracowanych przez Organizatora bądź na jego zlecenie, niezależnie od tego, czy zdjęcia zostały w nich wykorzystane;
    • wykorzystywanie zdjęć do celów promocyjnych Organizatora i jego działalności;
    • udostępnianie w sieci Internet i innych sieciach komputerowych (publiczne udostępnianie zdjęć w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym);
   • prawo do eksploatacji na polach określonych powyżej odnosi się również do eksploatacji zdjęć w połączeniu z utworami innych autorów, w dowolnych publikacjach, w postaci pierwotnej bądź opracowania, w całości bądź w części;
   • autorzy ponoszą pełną odpowiedzialność prawną i materialną z tytułu naruszenia praw w tym praw autorskich osób trzecich i w razie skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zobowiązują się do zwolnienia Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z odpowiedzialności z tego tytułu oraz zaspokojenia słusznych roszczeń osób trzecich.
   II etap
   9.8. Wszyscy uczestnicy zakwalifikowani do II etapu w terminie od 15 listopada do 16 listopada 2021 r prześlą lub dostarczą osobiście prace konkursowe: na wieszaku, w pokrowcu podpisane imieniem i nazwiskiem.
   9.9. Adres Organizatora
   Maria Zielińska
   Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16
   02-958 Warszawa
   z dopiskiem: Ubiory rekreacyjne i sportowe XVII-XIX wiek
   III etap – rozstrzygnięcie Konkursu
   9.10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w marcu 2022 r.
   9.11. Informacja o laureatach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie do dnia 19 kwietnia 2022 r.
  Czas i miejsce Gali Finałowej
 4. Planowana data otwarcia wystawy prac oraz uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród odbędzie się w czerwcu 2022 r. pod adresem:
  Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
  ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16
  02-958 Warszawa
  Organizator zastrzega sobie prawo przesłania nagród kurierem lub pocztą.
 5. Jury Konkursu
 6. Organizator konkursu powołuje jury składające się z osób mających doświadczenie w dziedzinie rekonstrukcji ubiorów historycznych.
 7. Jury pracuje niejawnie, a jego decyzje są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
 8. Kryteria oceny
 9. Wszystkie prace nadesłane na konkurs muszą spełniać następujące wymagania:
  Ubiory damskie: rozmiar 36 – 38, wzrost 160 / 165 cm, obwód w biuście 83 – 90 cm, obwód w talii 66 – 72 cm, obwód w biodrach 92 – 98 cm.
  Ubiory męskie: rozmiar 44 – 46, wzrost 168 / 171cm, obwód klatki piersiowej 88 – 92 cm, obwód talii 78 – 82 cm, obwód bioder 90 – 94 cm.
  13.1Kryteria oceny:
  1. Zgodność wykonanego ubioru z wybranym modelem.
  2. Fason:
   • historyczny krój,
   • odpowiednie zestawienie poszczególnych elementów ubioru,
   • właściwe proporcje (długość, dopasowanie do sylwetki, wielkość kołnierza, mankietów, etc.),
   • technologia wykonania.
  3. Tkanina i jej zgodność z epoką:
   • właściwie dobrany rodzaj, zgodny z wybranym ubiorem, a także najbardziej zbliżony do tych, jakich używano w XVII–XVIII–XIX wieku,
   • wzór możliwie bliski z pierwowzorem,
   • kolorystyka zgodna z epoką
  4. Elementy wykończenia (wstążki, pasmanterie, koronki itp.):
   • ich dopasowanie do typu ubioru.
  5. Akcesoria (bielizna: gorset, pantalony, halki, stelaże, a także nakrycia głowy, buty i inne elementy stroju):
   • fason zgodny z epoką,
   • zastosowane materiały,
   • precyzja wykonania.
  6. Wyraz estetyczny całości i zgodność z gustem epoki.
  7. Wkład pracy włożony w wykonanie ubioru:
   • skomplikowanie kroju,
   • precyzja wykonania i wykończenia;
 10. Nagrody i wyróżnienia
  1. Jury Konkursu przyznaje nagrody pieniężne:
   14.1Kategoria Rekonstrukcje:
   I miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 6000 zł
   II miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 4000 zł
   III miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 3000 zł
   14.2Autorzy ubiorów nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie udzielają Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie nieodpłatnego nieograniczonego czasowo prawa do wykorzystania ich prac konkursowych w działalności edukacyjnej oraz kulturalnej Muzeum, z podaniem nazwiska autora.
   14.3. Organizator zastrzega sobie prawo prezentowania nagrodzonych i wyróżnionych prac na wystawach w kraju i zagranicą.
   14.4. Autorzy wszystkich wyróżnionych prac otrzymują nagrody ufundowane przez Organizatora i sponsorów.
   14.5. Opiekunowie nagrodzonych prac otrzymują list gratulacyjny.
   14.6. Wyniki konkursu – nazwiska laureatów i autorów wyróżnionych prac zostaną opublikowane na stronie internetowej Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz w folderze wystawy.
   14.7. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagród specjalnych i nagród dodatkowych, wyróżnień oraz nieprzyznania nagród, jeżeli przedstawiony ubiór nie odpowiada warunkom konkursu.
   14.8. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie może unieważnić konkurs w wypadku zbyt niskiego poziomu przygotowania uczestników konkursu lub wpłynięcia zbyt małej liczby zgłoszeń konkursowych.
   14.9. Wszystkie prace konkursowe będą do odbioru po zakończeniu wystaw pokonkursowych. Koszty opakowania oraz związane z przewozem prac do siedzib autorów ponoszą ich autorzy w pełnej wysokości. Prace nieodebrane w terminie 14 dni od dnia zakończenia wystaw pokonkursowych przechodzą na wyłączną własność Muzeum Pałacu Króla Jana II w Wilanowie, wówczas prawa autorskie do tych prac przechodzą na jego rzecz na wszelkich polach eksploatacji przez cały czas ich obowiązywania, bez żadnych ograniczeń terytorialnych. O terminie zakończenia wystaw Organizator powiadomi autorów prac pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
  Przetwarzanie danych osobowych
  1. Przetwarzanie danych osobowych:
   15.1 Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby konkursu jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa. Z Muzeum można się skontaktować poprzez adres e-mail: odo@muzeum-wilanow.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.
   15.2 W Muzeum został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@muzeum-wilanow.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
   15.3 Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach związanych z jego przeprowadzeniem, w tym wyłonieniem Laureatów i wysłaniem nagród. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestnika Konkursu, wyrażona poprzez wysłanie zgłoszenia do Konkursu i akceptację jego zasad opisanych w Regulaminie.
   15.4 Dane osobowe zawarte w wiadomości prywatnej w serwisie Facebook będą przechowywane do momentu jej wykasowania lub usunięcia profilu uczestnika w serwisie. Dane laureatów Konkursu pozyskane na potrzeby wysłania nagród, przechowywane będą do czasu wygaśnięcia roszczeń w związku z wydaniem nagród.
   15.5 Dane laureatów zostaną udostępnione do operatora pocztowego w celach doręczenia nagród.
   15.6 Każdej osobie przysługuje prawo: dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
   15.7 W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, każda osoba ma prawo do jej wycofania w każdym momencie – poprzez wykasowanie zamieszczonego postu oraz wiadomości z danymi laureata. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
   15.8 W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Muzeum lub z inspektorem ochrony danych - dane kontaktowe wskazane powyżej w pkt. 15.2 i 15.3.
   15.9 Każdej osobie przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   15.10 Podanie danych jest dobrowolne. Brak ich podania uniemożliwi udział w Konkursie lub przesłanie nagród.
   15.11 Imiona i nazwiska laureatów konkursu zostaną zamieszczone na stronie w dniu 30 czerwca 2021r.
  Postanowienia końcowe
  1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu.
  3. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora Konkursu.
  4. Kwestie nieunormowane niniejszym regulaminem, a dotyczące Konkursu rozstrzyga Organizator Konkursu. Uczestnikom Konkursu, w tym również laureatom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie, poza ewentualnymi nagrodami przyznanymi zgodnie z pkt 14.1.
  5. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 132, poz. 1111, Nr 178, poz. 1479, z 2007 r, Nr 50, poz. 331, Nr 192, poz. 1380, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 168, poz. 132321. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
  © Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Deklaracja dostępności Wilanów dla Młodych Talentów

  Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wilanów dla Młodych Talentów.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

  Status pod względem zgodności z ustawą

  Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  Treści niedostępne

  • Brak opisów alternatywnych do treści nietekstowych (np. zdjęć i ilustracji). Brakujące opisy są systematycznie uzupełniane. (1.1.1, A)
  • Treści na stronie nie mają jasnej struktury (nieprawidłowe użycie znaczników semantycznych) (1.3.1, A)
  • Strona jest oparta na tabeli i przez to nie jest zrozumiała dla osób z niepełnosprawnością wzroku (1.3.2, A)
  • Miejscami nie jest zapewniony wystarczający kontrast minimalny. (1.4.3, AA)
  • Przy powiększeniu do 200% tekst źle się wyświetla i w ogóle nie ma możliwości odczytania tekstu po prawej stronie (1.4.4, AA)
  • Jednoznakowych skrótów klawiszowych nie można wyłączyć ani przemapować. (2.1.4, A)
  • Brak możliwości pominięcia pewnych bloków strony. Nie działają skróty klawiaturowe. (2.4.1, A)
  • Tytuł jest identyczny na podstronach i na stronie głównej. (2.4.2, A)
  • Nie wszystkie elementy aktywne są opisane albo nie zawsze opis jest jednoznaczny. (2.4.4, A)
  • Stronę w danym serwisie można zlokalizować tylko za pomocą jednego sposobu. (2.4.5, AA)
  • Brak nagłówków (2.4.6, AA)
  • Brak znacznika lang="pl" (3.1.1, A; 3.1.2, AA)
  • Brak identyfikatorów bądź unikalnych identyfikatorów. (4.1.1, A)

  Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia:
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

  Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Spółdzielnia Socjalna FADO.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Maria Zielińska.
  • E-mail: mzielinska@muzeum-wilanow.pl
  • Telefon: 785905734

  Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

  Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

  Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie będzie możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może tą samą drogą złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej.

  Skargi i odwołania

  Po wyczerpaniu wskazanej procedury skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna

  Pałac
  • Parking i najbliższy przystanek znajdują się w odległości ok. 300 m od pałacu.
   Z pobliskich przystanków autobusowych oraz parkingu do pałacu prowadzi kilka dróg. Bezpośrednio do muzeum dochodzi się po nierównej nawierzchni, która częściowo składa się z kamieni polnych (tzw. kocie łby), częściowo jest to nawierzchnia HanseGrand. 
  • Ze strony muzeum można pobrać plan pałacu i ogrodów z zaznaczonymi trudnościami oraz udogodnieniami architektonicznymi. Na planie zaznaczone są najwygodniejsze trasy dojścia do pałacu z najbliższych przystanków autobusowych oraz z parkingu.
  • Najdogodniejszym przejściem są pasy z sygnalizacją świetlną znajdujące się przy barze McDonald. Przechodzimy na drugą stronę ulicy, dochodzimy do ogrodzenia, po czym kierujemy się w prawo i cały czas idziemy prosto chodnikiem. Po drodze po lewej stronie mijamy szereg budynków oraz kościół, za którym zaczyna się teren muzeum.
  • Opis dojścia z pętli autobusowej do kasy a następnie do pałacu dostępny jest również w formacie tekstowym oraz jako opis słowny w formacie mp3.
  • Kasa muzeum znajduje się w budynku przy ul. St. Kostki Potockiego. Do środka wchodzi się po schodach. Dla osób z trudnościami w poruszaniu się przed kasą umieszczony jest słupek ze specjalnym przyciskiem. Po naciśnięciu przycisku pracownik kasy zgłosi się do Państwa.
  • Wejście do pałacu dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się w prawym skrzydle pałacu (od Sieni Zielonej).
  • Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępne są parter pałacu oraz park. Muzeum dysponuje rampami rozkładanymi ułatwiającymi wjazd i wyjazd z pałacu oraz poruszanie się po parterze pałacowym. WAŻNE! Ze względu na historyczny charakter miejsca jeszcze nie wszystkie progi zostały usunięte, a długość ramp, jakie możemy zastosować w obecnych warunkach, pozwala na osiągnięcie kąta nachylenia przy wjeździe i wyjeździe wynoszącego 24%.
  • Uwaga! Ze względu na przejściowe trudności techniczne osoby poruszające się na wózkach elektrycznych czasowo nie mają możliwości wjazdu do pałacu. Niedogodności zostaną jak najszybciej usunięte.
  • Pierwsze piętro pałacu i Sala Uczt oraz poziom -1 nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, w szczególności poruszających się na wózkach.
  • W każdym pomieszczeniu w pałacu znajduje się krzesło, z którego może skorzystać osoba potrzebująca odpoczynku.
  • W Galerii Północnej, Galerii Południowej oraz w Salonie Malinowym przygotowane zostały dodatkowe miejsca do siedzenia.
  • Toaleta dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich znajduje się w Ogrodzie Różanym.
  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  Oranżeria
  • Dla osób zwiedzających dostępny jest wyłącznie poziom 0.
  • Do wejścia dla zwiedzających prowadzą stopnie o łącznej wysokości 36 cm. Dodatkowo przy wejściu znajduje się próg o wysokości 6 cm. Muzeum dysponuje rampami rozkładanymi ułatwiającymi wjazd i wyjazd z Oranżerii.
  • Przestrzeń w Oranżerii jest duża i dostępna dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
  Pompownia
  • Budynek Pompowni nie jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
  • Do budynku prowadzi droga pokryta nierówną nawierzchnią. Przestrzeń przed budynkiem jest wyłożona kostką granitową o łupanej nawierzchni.
  • Przed drzwiami wejściowymi znajduje się próg o wysokości 7 cm.
  • Wewnątrz budynku ze strefy wejściowej do głównej powierzchni Pompowni, w której odbywają się warsztaty, prowadzą schody (do pokonania jest 85 cm). W chwili obecnej nie ma możliwości pokonania tych schodów. Zgodnie z zaleceniami audyty rozważany jest montaż podnośnika.
  Villa Intrata
  • Dojście do budynku wyłożone jest nierówną nawierzchnią – granitowa kostka o powierzchni łupanej.
  • Budynek Villi Intraty nie jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich z powodu schodów, które znajdują się przy każdym z trzech wejść do budynku.
  • Dla budynku został wykonany audyt dostępności architektonicznej i pracujemy nad wdrożeniem optymalnego rozwiązania.
  stat