Portret rodzinny Jana III, Henri Gascar, 2 poł. XVII w. , Kraków, Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu
Główna Konkurs Moda i obyczaje Ubiory polskie Ubiory obce Tkaniny Słownik Bibliografia Inne
Bibliografia
Bibliografia
 • Alcega de, J. (1979). Taylor`s Pattern Book 1589. Facsimile. Bedford.
 • Bartkiewicz, M. (1974). Odzież i wnętrza domów mieszczańskich w Polsce w drugiej połowie XVI i w XVII wieku. Wrocław‒Warszawa‒Kraków‒Gdańsk.
 • Biedrońska-Słotowa, B. (1992). Orient w sztuce polskiej. Katalog wystawy. Kraków, s.73.
 • Biedrońska-Słotowa, B. (1994). Ubiór Stanisława Daniłowicza i jego orientalne cechy, [w:] Ubiory w Polsce. Materiały III Sesji Klubu Kostiumologii i Tkaniny Artystycznej przy Oddziale Warszawskim Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa 1992. Warszawa, s. 119‒125.
 • Biedrońska-Słotowa, B. (2005). Polski ubiór narodowy zwany kontuszowym. Kraków.
 • Biedrońska-Słotowa, B. (2005). Ubiór narodowy zwany kontuszowym. Dzieje i przemiany opracowane na podstawie zachowanych ubiorów zabytkowych i ich części oraz w świetle źródeł ikonograficznych i literackich. Kraków.
 • Birkowski, F. (2003). Kazania. Kraków, s. 34.
 • Bolton, A. (2003), Men in skirts, London.
 • Boucher, F. (2003), Historia mody. Dzieje ubiorów od czasów prehistorycznych do końca XX wieku, Warszawa
 • Chrzanowski, T. (1994), Barok ‒ styl i epoka [w:] Sztuka świata, t. 7, Warszawa.
 • Czarnowski, S. (1986). Ozdoby złotnicze w męskim stroju polskim, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. XXXIV, nr 3.
 • Czołowski, A. (1937). Urządzenie pałacu wilanowskiego za Jana III. Lwów.
 • Dobrowolski, T. (1948). Polskie malarstwo portretowe. Kraków, s. 153‒154, tabl. 175.
 • Drążkowska, A. (2007). Odzież dziecięca w Polsce w XVII i XVIII wieku.
 • Drążkowska, A. (2008). Odzież grobowa w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku.
 • Drążkowska, A. (2011). Historia obuwia na ziemiach polskich od IX do końca XVIII wieku.
 • Drążkowska, A. (2012). Ozdoby i nakrycia głowy na ziemiach polskich do X końca XVIII wieku.
 • Fijałkowski, W. (1977). Jan III Sobieski i jego mecenat artystyczny, „Studia Wilanowskie”, z. 1.
 • Fijałkowski, W. (1986). Wnętrza Pałacu w Wilanowie. Warszawa.
 • Gaxotte, P. (1984). Ludwik XIV, Warszawa.
 • Gdzie Wschód spotyka Zachód. Portret osobistości dawnej Rzeczypospolitej, 1576‒1763. (1993). Katalog wystawy pod kier. J. Malinowskiego. Muzeum Narodowe w Warszawie, poz. 112 opr. T. Sabodasz, uzup. T. Pocheć-Perkowska; poz. 149 opr. J.T. Petrus; poz. 165 opr. J.K. Gajewski; poz. 174 oprac. D. Juszczak, H. Małachowicz.
 • Gębarowicz, M., oprac. (1973). Materiały źródłowe do dziejów kultury i sztuki XVI‒XVIII w., [w:] Źródła do dziejów sztuki polskiej, t. 3. Wrocław.
 • Gutkowska-Rychlewska, M. (1964). Historia ubiorów. Warszawa.
 • Gutkowska-Rychlewska, M. (1969). En ålderdomling polsk långrock »kontusz« in Livrustkammaren, “Kungl. Livrustkammaren – Journal of The Royal Armoury”, Stockholm, vol. 10–11, s. 267, il. 2.
 • Karpowicz, M. (1967). Działalność artystyczna Michelangela Palloniego w Polsce. Warszawa.
 • Karpowicz, M. (1974). Jerzy Eleuter Siemiginowski, malarz polskiego baroku. Wrocław.
 • Komasara, I. (1982). Jan III Sobieski – miłośnik ksiąg. Wrocław.
 • Kraszewski, J.I. (1950). Interesa familijne. Warszawa, s. 9‒10.
 • Liberiusz, J. (1670). Gwiazda Morzka Najświętsza Panna Maryja [30 kazań]. Kraków.
 • Mańkowski. T. (1959). Orient w polskiej kulturze artystycznej. Wrocław‒Kraków.
 • Markowsky, B. (1976). Kunstgewerbemuseum der Stadt Köln. Europäische Seidengewebe des 13‒18. Jahrhunderts, Köln, s. 203‒287.
 • Materiały III Sesji Klubu Kostiumologii i Tkaniny Artystycznej przy Oddziale Warszawskim Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa 1992 (1994). Warszawa, s. 28‒45.
 • Matuškaitė, M. (2003). Apranga XVI –XVIII a. Lietuvoje. Wilno.
 • Mongrillon, M. de (1982). Pamiętnik sekretarza ambasady francuskiej w Polsce pod koniec panowania Jana III oraz w okresie bezkrólewia i wolnej elekcji po jego zgonie (1694‒1698), tłum. Ł. Częścik. Wrocław, s. 64.
 • Możdżyńska-Nawotka, M. (2002). O modach i strojach. Wrocław.
 • Mrozowski, P. (1986). Orientalizacja stroju szlacheckiego w Polsce na przełomie XVI i XVII w., [w:] Orient i orientalizm w sztuce. Materiały z Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Kraków 1983. Warszawa, s. 243‒261.
 • O'Connor, B. (2012). Historia Polski. Warszawa, s. 80.
 • Odsiecz Wiedeńska 1683. (1990). Katalog wystawy jubileuszowej w Zamku Królewskim na Wawelu w trzechsetlecie bitwy. Kraków, s. 98‒99.
 • Ogier, K. (1950). Dziennik podróży do Polski (tłum. E. Jędrkiewicz). Gdańsk, cz. 1, s. 279.
 • Pasek, J. Ch. (1984). Pamiętniki. Warszawa, s. 32, 276.
 • Pásztor, E. (2013). Textiles from the Esterházy Treasury in the Budapest Museum of Applied Arts. Muzeum of Applied Arts, Budapest.
 • Poniński, I. (2001). Wizerunki królów i królewiczów w strojach polskich, praca magisterska napisana pod kier. dr K. Moisan-Jabłońskiej, UKSW, Warszawa, s. 78.
 • Poniński I. (2007). Twarz szlachcica polskiego w epoce baroku, [w:] K. Brzezina, J. Wolańska (red.), Barok i barokizacja. Materiały sesji Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Kraków 3‒4 XII 2004. Kraków, s. 247‒257.
 • Pośpiech, A. (1994). Szkic do portretu sarmaty na podstawie wielkopolskich szlacheckich pośmiertnych inwentarzy mobilów z drugiej połowy XVII wieku, [w:] Ubiory w Polsce. Materiały III Sesji Klubu Kostiumologii i Tkaniny Artystycznej przy oddziale Warszawskim Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa 1992. Warszawa, s. 119‒125.
 • Rostworowski, M., red. (1983, 1986). Polaków portret własny, t. 1: Ilustracje, t. 2: Opisanie ilustracji. Kraków, poz. 262 (opr. J. Wałek).
 • Sarnecki, K. (2004). Pamiętniki z czasów Jana III Sobieskiego (oprac. J. Woliński), t. 1,2. Wrocław.
 • Serczyk, W.A. (1984). Na dalekiej Ukrainie. Dzieje Kozaczyzny do 1648 roku. Kraków, s. 200‒201.
 • Straszewska, A. (2013). Strój polski w malarstwie od XVI do XIX wieku. Warszawa.
 • Targosz, K. (1991). Jan III Sobieski Mecenasem Nauk i Uczonych. Wrocław.
 • Taszycka, M. (1971). Włoskie jedwabne tkaniny odzieżowe w Polsce w pierwszej połowie XVII wieku. Wrocław.
 • Taszycka, M. (1978). Włoskie tkaniny jedwabne w Krakowie w drugiej połowie XVII wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. XXVI, nr 2, s. 133‒152.
 • Tompos, L. (1994). Wykroje węgierskich dolmanów i mente w XVII w., [w:] Ubiory w Polsce. Materiały III Sesji Klubu Kostiumologii i Tkaniny Artystycznej przy oddziale Warszawskim Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa 1992. Warszawa, s. 112‒118.
 • Turnau, I. (1967). Odzież mieszczaństwa warszawskiego XVIII w. Wrocław–Warszawa–Kraków.
 • Turnau, I. (1986). Rozwój ubioru narodowego od około 1530 do 1795 roku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. XXXIV, nr 3.
 • Turnau, I. (1991). Ubiór narodowy w dawnej Rzeczypospolitej. Warszawa.
 • Turnau, I. (1999). Słownik ubiorów. Warszawa, s. 206.
 • Turnau, I. (2000) Technika polskiego krawiectwa od XIV do pierwszej połowy XIX w., „Analecta”, R. IX, z. 2 s. 201‒223.
 • Walicki, M. (1961). Malarstwo polskie. Gotyk, renesans, wczesny manieryzm. Warszawa, poz. 216.
 • Wójcik, Z. (1983). Jan Sobieski 1629–1696. Warszawa.
© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Deklaracja dostępności Wilanów dla Młodych Talentów

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wilanów dla Młodych Talentów.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak opisów alternatywnych do treści nietekstowych (np. zdjęć i ilustracji). Brakujące opisy są systematycznie uzupełniane. (1.1.1, A)
 • Treści na stronie nie mają jasnej struktury (nieprawidłowe użycie znaczników semantycznych) (1.3.1, A)
 • Strona jest oparta na tabeli i przez to nie jest zrozumiała dla osób z niepełnosprawnością wzroku (1.3.2, A)
 • Miejscami nie jest zapewniony wystarczający kontrast minimalny. (1.4.3, AA)
 • Przy powiększeniu do 200% tekst źle się wyświetla i w ogóle nie ma możliwości odczytania tekstu po prawej stronie (1.4.4, AA)
 • Jednoznakowych skrótów klawiszowych nie można wyłączyć ani przemapować. (2.1.4, A)
 • Brak możliwości pominięcia pewnych bloków strony. Nie działają skróty klawiaturowe. (2.4.1, A)
 • Tytuł jest identyczny na podstronach i na stronie głównej. (2.4.2, A)
 • Nie wszystkie elementy aktywne są opisane albo nie zawsze opis jest jednoznaczny. (2.4.4, A)
 • Stronę w danym serwisie można zlokalizować tylko za pomocą jednego sposobu. (2.4.5, AA)
 • Brak nagłówków (2.4.6, AA)
 • Brak znacznika lang="pl" (3.1.1, A; 3.1.2, AA)
 • Brak identyfikatorów bądź unikalnych identyfikatorów. (4.1.1, A)

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Spółdzielnia Socjalna FADO.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Maria Zielińska.
 • E-mail: mzielinska@muzeum-wilanow.pl
 • Telefon: 785905734

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie będzie możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może tą samą drogą złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej.

Skargi i odwołania

Po wyczerpaniu wskazanej procedury skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Parking i najbliższy przystanek znajdują się w odległości ok. 300 m od pałacu.
  Z pobliskich przystanków autobusowych oraz parkingu do pałacu prowadzi kilka dróg. Bezpośrednio do muzeum dochodzi się po nierównej nawierzchni, która częściowo składa się z kamieni polnych (tzw. kocie łby), częściowo jest to nawierzchnia HanseGrand. 
 • Ze strony muzeum można pobrać plan pałacu i ogrodów z zaznaczonymi trudnościami oraz udogodnieniami architektonicznymi. Na planie zaznaczone są najwygodniejsze trasy dojścia do pałacu z najbliższych przystanków autobusowych oraz z parkingu.
 • Najdogodniejszym przejściem są pasy z sygnalizacją świetlną znajdujące się przy barze McDonald. Przechodzimy na drugą stronę ulicy, dochodzimy do ogrodzenia, po czym kierujemy się w prawo i cały czas idziemy prosto chodnikiem. Po drodze po lewej stronie mijamy szereg budynków oraz kościół, za którym zaczyna się teren muzeum.
 • Opis dojścia z pętli autobusowej do kasy a następnie do pałacu dostępny jest również w formacie tekstowym oraz jako opis słowny w formacie mp3.
 • Kasa muzeum znajduje się w budynku przy ul. St. Kostki Potockiego. Do środka wchodzi się po schodach. Dla osób z trudnościami w poruszaniu się przed kasą umieszczony jest słupek ze specjalnym przyciskiem. Po naciśnięciu przycisku pracownik kasy zgłosi się do Państwa.
 • Wejście do pałacu dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się w prawym skrzydle pałacu (od Sieni Zielonej).
 • Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępne są parter pałacu oraz park. Muzeum dysponuje rampami rozkładanymi ułatwiającymi wjazd i wyjazd z pałacu oraz poruszanie się po parterze pałacowym. WAŻNE! Ze względu na historyczny charakter miejsca jeszcze nie wszystkie progi zostały usunięte, a długość ramp, jakie możemy zastosować w obecnych warunkach, pozwala na osiągnięcie kąta nachylenia przy wjeździe i wyjeździe wynoszącego 24%. Dlatego osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich proszone są o przyjście do muzeum wraz z osobą towarzyszącą.
 • Uwaga! Ze względu na przejściowe trudności techniczne osoby poruszające się na wózkach elektrycznych czasowo nie mają możliwości wjazdu do pałacu. Niedogodności zostaną jak najszybciej usunięte.
 • Pierwsze piętro pałacu i Sala Uczt oraz poziom -1 nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, w szczególności poruszających się na wózkach.
 • W każdym pomieszczeniu w pałacu znajduje się krzesło, z którego może skorzystać osoba potrzebująca odpoczynku.
 • W Galerii Północnej, Galerii Południowej oraz w Salonie Malinowym przygotowane zostały dodatkowe miejsca do siedzenia.
 • Toaleta dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich znajduje się w Ogrodzie Różanym.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
stat