Portret rodzinny Jana III, Henri Gascar, 2 poł. XVII w. , Kraków, Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu
Główna Konkurs Moda i obyczaje Ubiory polskie Ubiory obce Tkaniny Słownik Bibliografia Inne
Konkurs
List Pierwszej Damy
Laureaci
Katalog
Exhibition
Regulamin
REKONSTRUKCJE - karta zgłoszeniowa
Ubiory kobiece
Ubiory męskie obce
Ubiory męskie polskie
INSPIRACJE - karta zgłoszeniowa
Ubiory kobiece
Ubiory męskie obce
Ubiory męskie polskie
Ubiór kobiecy w angielskim portrecie XVII wieku
I ETAP Konkursu
II ETAP Konkursu
REGULAMIN Konkursu dla Rekonstruktorów i Projektantów ubioru
Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa warunki organizacji konkursu Ubiory na dworze Króla Jana III, którego celem jest odkrycie i promocja młodych, uzdolnionych osób, pasjonujących się modą czasów Króla Jana III.
 2. Organizator konkursu:
  Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
  ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16
  02-958 Warszawa,
 3. Dane kontaktowe:
  Maria Zielińska
  kom. 785 905 734
  e-mail: mzielinska@muzeum-wilanow.pl
 4. Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej: www.konkursmoda.wilanow-palac.pl
Warunki uczestnictwa
 1. Organizator zaprasza do udziału w konkursie uczniów, studentów i absolwentów uczelni artystycznych oraz szkół projektowania ubioru, a także wszystkich, których pasją jest rekonstrukcja ubiorów historycznych i projektowanie ubiorów, a którzy nie przekroczyli 30. roku życia.
Kategorie konkursu
 1. Konkurs będzie rozstrzygany w dwóch kategoriach:
  • 6.1 Rekonstrukcje – jak najwierniejsze odwzorowanie ubioru historycznego z XVII w. – kobiecego, męskiego lub dziecięcego
  • 6.2 Inspiracje (Prêt-à-porter) – stworzenie własnej kreacji, inspirowanej ubiorami XVII w.
 2. Do konkursu mogą być zgłaszane tylko prace indywidualne, Organizator nie przewiduje prac zbiorowych.
 3. Z konkursu wyłącza się prace uprzednio wystawiane w innych konkursach lub wcześniej nagradzane i/lub publikowane.
Etapy konkursu
 1. Konkurs w każdej kategorii będzie przebiegał w trzech etapach:
  I etap – zgłoszenia
  9.1.W kategorii Rekonstrukcje – uczestnik wybiera z podstrony REKONSTRUKCJE ubiór do odtworzenia i rezerwuje go oraz wypełnia kartę zgłoszeniową, następnie ją drukuje. Uczestnik może zarezerwować do dwóch ubiorów. Uczestnik dostarczy w teczce papierowej, opisanej imieniem i nazwiskiem, kartę zgłoszeniową oraz dokumentację zawierającą opis dodatków, rodzaju tkaniny, a także załącza próbki tkanin, z jakich będzie wykonana rekonstrukcja. W przypadku rezerwacji dwóch ubiorów, uczestnik dostarcza dwie teczki, zawierające dane, o których mowa w zd. pierwszym. Dana teczka może dotyczyć jednego ubioru.
  9.2. W terminie do 6 lipca 2015 jury poinformuje uczestnika, który z wybranych przez uczestnika ubiorów, został zakwalifikowany do odtworzenia.
  9.3. W kategorii Inspiracje (Prêt-à-porter) – uczestnik nie rezerwuje ubiorów, lecz sam wykonuje własny projekty na podstawie ubiorów znajdujących się na podstronie INSPIRACJE lub na podstawie wybranych przez siebie dzieł z XVII w.
  9.4. Uczestnik wypełnia kartę zgłoszeniową, następnie drukuje kartę. Uczestnik dostarcza w teczce papierowej, podpisanej imieniem i nazwiskiem, wypełnioną kartę zgłoszeniową, z informacjami zawierającymi: założenia wykonania ubioru, opis fasonu, dodatków, załącza także projekty: minimum 2 (słownie: dwa), maksimum 5 (słownie: pięć) w formie rysunków żurnalowych w formacie A4, a także próbki tkanin, dodatków z jakich będzie wykonany ubiór.
  9.5. Termin nadsyłania zgłoszenia upływa z dniem 22 czerwca 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego). Prace nadesłane po wskazanym terminie oraz niespełniające kryteriów określonych w niniejszym regulaminie nie będą brały udziału w konkursie. Prace konkursowe wraz ze zgłoszeniem winny być nadesłane na adres Organizatora.
  9.6. Adres Organizatora:
  Maria Zielińska
  Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
  ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16
  02-958 Warszawa
  z dopiskiem: KONKURS – MODA.
  9.7. W terminie do 6 lipca 2015 r. na stronie internetowej konkursu www.konkursmoda.wilanow-palac.pl będzie opublikowana lista uczestników zakwalifikowanych do II etapu konkursu.
  9.8. Wszyscy zakwalifikowani uczestnicy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną lub telefonicznie o zakwalifikowaniu się do II etapu konkursu.
  9.9. Wszyscy uczestnicy – niezależnie od wyboru kategorii – wypełniają kartę zgłoszeniową, zamieszczoną na stronie internetowej konkursu.
  9.10. Wypełniona karta zgłoszeniowa stanowi jednocześnie deklarację stwierdzającą, że osoba widniejąca w karcie zgłoszeniowej:
  • jest autorem/autorką zgłoszonych projektów,
  • będzie autorem/autorką wykonanych ubiorów,
  • modele uwidocznieni na fotografiach, ubrani w ubiory zaprojektowane i wykonane przez ich autorów, wyrażają zgodę na zdjęcia, które m.in. będą rozpowszechniane również w celach reklamowych i promocyjnych konkursu,
  • autorzy zdjęć zobowiązują się do niedochodzenia wobec Muzeum Pałac w Wilanowie jakichkolwiek roszczeń z tytułu praw autorskich i wyrażają zgodę na korzystanie przez Organizatora konkursu z tych zdjęć na wszelkich polach eksploatacji opisanych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez ograniczeń w szczególności:
   • utrwalanie na dowolnym nośniku;
   • zwielokrotnianie dowolną techniką;
   • wprowadzanie do obrotu;
   • wprowadzanie do pamięci komputera;
   • publiczne odtwarzanie, wystawienie, wyświetlenie dowolną techniką;
   • nadanie i reemisja za pomocą wizji lub fonii;
   • wykorzystywania zdjęć do celów promocyjnych produktów opracowanych przez Organizatora, bądź na jego zlecenie, niezależnie od tego czy zdjęcia zostały w nich wykorzystane;
   • wykorzystywanie zdjęć do celów promocyjnych Organizatora i jego działalności;
   • udostępnianie w sieci Internet i innych sieciach komputerowych (publiczne udostępnianie zdjęć w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym);
   • prawo do eksploatacji na polach określonych w powyżej odnosi się również do eksploatacji zdjęć w połączeniu z utworami innych autorów, w dowolnych publikacjach, w postaci pierwotnej bądź opracowania, w całości bądź w części;
  • autorzy ponoszą pełną odpowiedzialność prawną i materialną z tytułu naruszenia praw w tym praw autorskich osób trzecich i w razie skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Muzeum Pałac w Wilanowie zobowiązują się do zwolnienia Muzeum Pałac w Wilanowie z odpowiedzialności z tego tytułu oraz zaspokojenia słusznych roszczeń osób trzecich,
  • autorzy przyjmują warunki regulaminu konkursu i wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź.zm.), o ile dane takie będą ujawniane w toku konkursu i w związku z jego przebiegiem. Zgodnie z art. 24 wspomnianej ustawy Organizator konkursu informuje jego uczestników, że ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane, na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika konkursu zgody, w siedzibie Organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu oraz w celu przesłania uczestnikom konkursu materiałów reklamowych, informacji o kolejnych akcjach i konkursach. Każdy z uczestników konkursu ma prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania;
  • warunkiem przystąpienia do konkursu nieletniego uczestnika jest zgoda jego opiekunów prawnych na wzięcie udziału w konkursie zgodnie z warunkami niniejszego regulaminu.
  II etap
  9.11.Wszyscy uczestnicy zakwalifikowani do II etapu w terminie od 26 do 29 października 2015 r. prześlą lub dostarczą osobiście prace konkursowe: na wieszaku, w pokrowcu. Pokrowiec i wszystkie części ubioru podpisane muszą być imieniem i nazwiskiem autora.
  9.12. Uczestnicy, którzy zakwalifikują się do II etapu konkursu w kategorii Inspiracje / Prêt-à-porter/ prześlą pracę wybraną przez jury spośród projektów zgłoszonych w pierwszym etapie konkursu.
  9.13. Adres Organizatora
  Maria Zielińska
  Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
  ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16
  02-958 Warszawa
  z dopiskiem: KONKURS – MODA
  III etap – rozstrzygnięcie Konkursu
  9.14. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w marcu 2016 r.
  9.15. Informacja o laureatach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie do dnia 15 kwietnia 2016 r.
Czas i miejsce Gali Finałowej
 1. Planowana data otwarcia wystawy prac oraz uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród odbędzie się w maju 2016 r. pod adresem:
  Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
  ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16
  02-958 Warszawa
  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany daty wręczenia nagród.
Jury Konkursu
 1. Organizator konkursu powołuje jury składające się z osób zajmujących się modą i mających doświadczenie zarówno w dziedzinie rekonstrukcji ubiorów historycznych, jak i projektowania oraz historyków ubioru i kostiumologów.
 2. Zespół oceniający pracuje niejawnie, a jego decyzje są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
Kryteria oceny
 1. Wszystkie prace nadesłane na konkurs muszą spełniać następujące wymagania:
  Kategoria Rekonstrukcje:
  Ubiory damskie: rozmiar 36 – 38, wzrost 160 / 165 cm, obwód w biuście 83 – 90 cm, obwód w talii 66 – 72 cm, obwód w biodrach 92 – 98 cm.
  Ubiory męskie: rozmiar 44 – 46, wzrost 168 / 171cm, obwód klatki piersiowej 88 – 92 cm, obwód talii 78 – 82 cm, obwód bioder 90 – 94 cm.
  Powyższe wymiary nie dotyczą ubiorów, które mają zindywidualizowane wymiary, podane przy wybranych portretach.

  Kategoria Inspiracje:
  Ubiory damskie: rozmiar 36 – 38, wzrost 170 / 175 cm, obwód w biuście 83 – 90 cm, obwód w talii 66 – 72 cm, obwód w biodrach 92 – 98 cm.
  Ubiory męskie: rozmiar 44 – 46, wzrost 176-182 cm, obwód klatki piersiowej 88 – 92 cm, obwód talii 78 – 82 cm, obwód bioder 90 – 94 cm.
  13.1Kryteria oceny w kategorii Rekonstrukcje:
  • a. Zgodność wykonanego ubioru z wybranym modelem.
  • b. Fason:
      –historyczny krój,
      – odpowiednie zestawienie poszczególnych elementów ubioru,
      –właściwe proporcje (długość, dopasowanie do sylwetki, wielkość kołnierza, mankietów, etc.),
      – technologia wykonania.
  • c. Tkanina i jej zgodność z epoką:
      –właściwie dobrany rodzaj, zgodny z wybranym ubiorem, a także najbardziej zbliżony do tych, jakich używano w XVII wieku,
      –wzór możliwie bliski z pierwowzorem,
      –kolorystyka zgodna z epoką.
  • d. Elementy wykończenia (wstążki, pasmanterie, koronki itp.):
      –ich dopasowanie do typu ubioru.
  • e. Akcesoria (bielizna: gorset, koszula, spodnie a także nakrycia głowy, buty i inne elementy stroju):
      –fason zgodny z epoką,
      –zastosowane materiały,
      –precyzja wykonania.
  • f. Wyraz estetyczny całości i zgodność z gustem epoki.
  • g. Wkład pracy włożony w wykonanie ubioru:
      –skomplikowanie kroju,
      –precyzja wykonania i wykończenia;
  • h. Organizator dopuszcza szycie maszynowe długich szwów: boki, plecy, rękawy. Pozostałe szwy i wykończenia ręczne.
  13.2Kryteria oceny w kategorii Inspiracje (Prêt-à-porter):
  • a. Użytkowość.
  • b. Dobór tkanin, kolorów i dodatków.
  • c. Staranność wykonania.
  • d. Zgodność z tematem konkursu, czytelne nawiązanie do wybranego pierwowzoru.
  • e. Oryginalność.
Nagrody i wyróżnienia
 1. Jury Konkursu przyznaje nagrody pieniężne w obu kategoriach:
  14.1 Kategoria Rekonstrukcje (A):
  • I miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 6000 zł
  • II miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 5000 zł
  • III miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 4000 zł
  14.2 Kategoria Inspiracje (Prêt-à-porter) (B):
  • I miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 3500 zł
  • II miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 2500 zł
  • III miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 1500 zł
  14.3 Organizator zastrzega sobie prawo prezentowania nagrodzonych i wyróżnionych prac na wystawach w kraju i zagranicą.
  14.4. Autorzy wszystkich wyróżnionych prac otrzymują nagrody ufundowane przez Organizatora i sponsorów.
  14.5. Autorzy wszystkich wyróżnionych prac otrzymują nagrody ufundowane przez Organizatora i sponsorów.
  14.6. Promotorzy nagrodzonych prac otrzymują list gratulacyjny.
  14.7. Autorzy projektów oraz ubiorów nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie udzielają Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie nieodpłatnego nieograniczonego czasowo prawa do wykorzystania ich projektów w działalności edukacyjnej oraz kulturalnej Muzeum, z podaniem nazwiska autora.
  14.8. Wyniki konkursu - nazwiska laureatów i autorów wyróżnionych prac zostaną opublikowane na stronie internetowej Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz w folderze wystawy.
  14.9. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagród specjalnych i nagród dodatkowych, wyróżnień oraz nie przyznania nagród jeżeli przedstawiony ubiór nie odpowiada warunkom konkursu.
  14.10. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie może unieważnić konkurs w przypadku zbyt niskiego poziomu przygotowania uczestników konkursu lub wpłynięcia zbyt małej liczby zgłoszeń konkursowych.
  14.11. Wszystkie prace konkursowe , będą do odbioru po zakończeniu wystaw pokonkursowych. Koszty opakowania oraz związane z przewozem prac do siedzib autorów ponoszą ich autorzy w pełnej wysokości. Prace nieodebrane w terminie 14 dni od dnia zakończenia wystaw pokonkursowych przechodzą na wyłączną własność Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, wówczas prawa autorskie do tych prac przechodzą na jego rzecz na wszelkich polach eksploatacji przez cały czas ich obowiązywania, bez żadnych ograniczeń terytorialnych. O terminie zakończenia wystaw Organizator powiadomi autorów prac pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
Postanowienia końcowe
 1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie byli w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
 3. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora Konkursu.
 4. Kwestie nie unormowane niniejszym regulaminem, a dotyczące Konkursu rozstrzyga Organizator Konkursu. Uczestnikom Konkursu, w tym również laureatom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie, poza ewentualnymi nagrodami przyznanymi zgodnie z pkt 14.
 5. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 ze zm.).
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Deklaracja dostępności Wilanów dla Młodych Talentów

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wilanów dla Młodych Talentów.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak opisów alternatywnych do treści nietekstowych (np. zdjęć i ilustracji). Brakujące opisy są systematycznie uzupełniane. (1.1.1, A)
 • Treści na stronie nie mają jasnej struktury (nieprawidłowe użycie znaczników semantycznych) (1.3.1, A)
 • Strona jest oparta na tabeli i przez to nie jest zrozumiała dla osób z niepełnosprawnością wzroku (1.3.2, A)
 • Miejscami nie jest zapewniony wystarczający kontrast minimalny. (1.4.3, AA)
 • Przy powiększeniu do 200% tekst źle się wyświetla i w ogóle nie ma możliwości odczytania tekstu po prawej stronie (1.4.4, AA)
 • Jednoznakowych skrótów klawiszowych nie można wyłączyć ani przemapować. (2.1.4, A)
 • Brak możliwości pominięcia pewnych bloków strony. Nie działają skróty klawiaturowe. (2.4.1, A)
 • Tytuł jest identyczny na podstronach i na stronie głównej. (2.4.2, A)
 • Nie wszystkie elementy aktywne są opisane albo nie zawsze opis jest jednoznaczny. (2.4.4, A)
 • Stronę w danym serwisie można zlokalizować tylko za pomocą jednego sposobu. (2.4.5, AA)
 • Brak nagłówków (2.4.6, AA)
 • Brak znacznika lang="pl" (3.1.1, A; 3.1.2, AA)
 • Brak identyfikatorów bądź unikalnych identyfikatorów. (4.1.1, A)

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Spółdzielnia Socjalna FADO.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Maria Zielińska.
 • E-mail: mzielinska@muzeum-wilanow.pl
 • Telefon: 785905734

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie będzie możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może tą samą drogą złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej.

Skargi i odwołania

Po wyczerpaniu wskazanej procedury skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Parking i najbliższy przystanek znajdują się w odległości ok. 300 m od pałacu.
  Z pobliskich przystanków autobusowych oraz parkingu do pałacu prowadzi kilka dróg. Bezpośrednio do muzeum dochodzi się po nierównej nawierzchni, która częściowo składa się z kamieni polnych (tzw. kocie łby), częściowo jest to nawierzchnia HanseGrand. 
 • Ze strony muzeum można pobrać plan pałacu i ogrodów z zaznaczonymi trudnościami oraz udogodnieniami architektonicznymi. Na planie zaznaczone są najwygodniejsze trasy dojścia do pałacu z najbliższych przystanków autobusowych oraz z parkingu.
 • Najdogodniejszym przejściem są pasy z sygnalizacją świetlną znajdujące się przy barze McDonald. Przechodzimy na drugą stronę ulicy, dochodzimy do ogrodzenia, po czym kierujemy się w prawo i cały czas idziemy prosto chodnikiem. Po drodze po lewej stronie mijamy szereg budynków oraz kościół, za którym zaczyna się teren muzeum.
 • Opis dojścia z pętli autobusowej do kasy a następnie do pałacu dostępny jest również w formacie tekstowym oraz jako opis słowny w formacie mp3.
 • Kasa muzeum znajduje się w budynku przy ul. St. Kostki Potockiego. Do środka wchodzi się po schodach. Dla osób z trudnościami w poruszaniu się przed kasą umieszczony jest słupek ze specjalnym przyciskiem. Po naciśnięciu przycisku pracownik kasy zgłosi się do Państwa.
 • Wejście do pałacu dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się w prawym skrzydle pałacu (od Sieni Zielonej).
 • Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępne są parter pałacu oraz park. Muzeum dysponuje rampami rozkładanymi ułatwiającymi wjazd i wyjazd z pałacu oraz poruszanie się po parterze pałacowym. WAŻNE! Ze względu na historyczny charakter miejsca jeszcze nie wszystkie progi zostały usunięte, a długość ramp, jakie możemy zastosować w obecnych warunkach, pozwala na osiągnięcie kąta nachylenia przy wjeździe i wyjeździe wynoszącego 24%. Dlatego osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich proszone są o przyjście do muzeum wraz z osobą towarzyszącą.
 • Uwaga! Ze względu na przejściowe trudności techniczne osoby poruszające się na wózkach elektrycznych czasowo nie mają możliwości wjazdu do pałacu. Niedogodności zostaną jak najszybciej usunięte.
 • Pierwsze piętro pałacu i Sala Uczt oraz poziom -1 nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, w szczególności poruszających się na wózkach.
 • W każdym pomieszczeniu w pałacu znajduje się krzesło, z którego może skorzystać osoba potrzebująca odpoczynku.
 • W Galerii Północnej, Galerii Południowej oraz w Salonie Malinowym przygotowane zostały dodatkowe miejsca do siedzenia.
 • Toaleta dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich znajduje się w Ogrodzie Różanym.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
stat