Synowie króla Jana Sobieskiego: Aleksander, Konstanty i Jan, artysta nieokreślony, 1685, Muzeum Narodowe w Krakowie
Główna Konkurs Dziecko Ubiory dziecięce Moda XVII w. Moda XVIII w. Moda XIX w. Tkaniny Rekonstrukcje Inne
Konkurs
Gala
Laureaci
Wystawa
Plakat
Wprowadzenie
Ubiory dziecięce XVII wieku
Ubiory dziecięce XVIII wieku
Ubiory dziecięce XIX wieku
Regulamin
REKONSTRUKCJE – karta zgłoszeniowa
Opisy ubiorów i wykroje
XVII wiek
XVIII wiek
XIX wiek
REGULAMIN Konkursu dla Rekonstruktorów ubiorów historycznych
Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa warunki organizacji Konkursu Ubiory dziecięce od XVII do XIX wieku, którego celem jest odkrycie i promocja młodych, uzdolnionych osób, pasjonujących się krawiectwem historycznym.
 2. Organizator konkursu:
  Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
  ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16
  02-958 Warszawa,
 3. Dane kontaktowe:
  Maria Zielińska
  kom. 785 905 734
  e-mail: maria.zielinska@wp.pl
 4. Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronach internetowych: www.konkursmoda.wilanow-palac.pl lub http://www.wilanow-palac.pl
Warunki uczestnictwa
 1. Organizator zaprasza do udziału w Konkursie Ubiory dziecięce od XVII do XIX wieku młodych ludzi, którzy nie przekroczyli 30. roku życia, a których pasją jest rekonstrukcja ubiorów historycznych.
 2. Jednocześnie Organizator zaprasza odtwórców historycznych. Mogą oni zgłosić swoje prace w kategorii Rekonstrukcje. Nie będą jednak one oceniane w Konkursie, ale będą mogły, po zaakceptowaniu przez jurorów, być prezentowane na wystawach, a ich zdjęcia zostaną umieszczone w katalogu wystawy. Prace powinny spełniać wszystkie warunki regulaminu wraz z wysłaniem karty zgłoszeniowej.
Kategorie konkursu
 1. Konkurs będzie rozstrzygany w kategorii Rekonstrukcje:
  • 6.1 Rekonstrukcje – jak najwierniejsze odtworzenie ubiorów dziecięcych od XVII do XIX wieku.
 2. Do konkursu mogą być zgłaszane tylko prace indywidualne, Organizator nie przewiduje prac zbiorowych.
 3. Z konkursu wyłącza się prace uprzednio wystawiane w innych konkursach lub wcześniej nagradzane i/lub publikowane.
Etapy konkursu
 1. Konkurs w każdej kategorii będzie przebiegał w trzech etapach:
  I etap – zgłoszenia
  9.1.Uczestnicy wybierają ze strony internetowej konkursu ubiór/y do rekonstrukcji oraz wypełniają kartę zgłoszeniową, następnie ją drukują. Wybór i rezerwacja ubioru znajduje się w podstronie Konkurs Opisy ubiorów i wykroje. Uczestnik może zarezerwować do dwóch ubiorów. Uczestnik dostarczy w teczce papierowej, opisanej imieniem i nazwiskiem, kartę zgłoszeniową oraz dokumentację zawierającą opis dodatków, rodzaju tkaniny, a także załączy próbki tkanin, z jakich będzie wykonana rekonstrukcja. W wypadku rezerwacji dwóch ubiorów uczestnik dostarcza dwie teczki, zawierające dane, o których mowa w zdaniu pierwszym. Dana teczka może dotyczyć tylko jednego ubioru.
  9.2. W wypadku wyboru dwóch ubiorów do odtworzenia, jury zdecyduje, który z wybranych przez uczestnika ubiorów został zakwalifikowany do odtworzenia.
  Termin nadsyłania zgłoszenia upływa z dniem 30 kwietnia 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego). Prace nadesłane po wskazanym terminie oraz niespełniające kryteriów określonych w niniejszym regulaminie nie będą brały udziału w konkursie.
  9.3. Adres Organizatora:
  Maria Zielińska
  Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
  ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16
  02-958 Warszawa
  z dopiskiem: KONKURS – MODA
  9.4.W terminie do 16 maja 2018 r. na stronie internetowej konkursu www.konkursmoda.wilanow-palac.pl będzie opublikowana lista uczestników zakwalifikowanych do II etapu konkursu.
  9.5. Wszyscy zakwalifikowani uczestnicy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną lub telefonicznie o zakwalifikowaniu się do II etapu konkursu.
  9.6.Wszyscy uczestnicy – niezależnie od wyboru kategorii – wypełniają kartę zgłoszeniową, zamieszczoną na stronie internetowej konkursu.
  9.7. Wypełniona karta zgłoszeniowa stanowi jednocześnie deklarację stwierdzającą, że osoba widniejąca w karcie zgłoszeniowej:
  • będzie autorem/autorką wykonanych ubiorów,
  • modele uwidocznieni na fotografiach, ubrani w ubiory odtworzone i wykonane przez ich autorów, wyrażają zgodę na zdjęcia, które m.in. będą rozpowszechniane również w celach reklamowych i promocyjnych konkursu,
  • autorzy zdjęć zobowiązują się do niedochodzenia wobec Muzeum Pałacu w Wilanowie jakichkolwiek roszczeń z tytułu praw autorskich i wyrażają zgodę na korzystanie przez Organizatora konkursu z tych zdjęć na wszelkich polach eksploatacji opisanych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez ograniczeń, w szczególności:
   • utrwalanie na dowolnym nośniku;
   • zwielokrotnianie dowolną techniką;
   • wprowadzanie do obrotu;
   • wprowadzanie do pamięci komputera;
   • publiczne odtwarzanie, wystawienie, wyświetlenie dowolną techniką;
   • nadanie i reemisja za pomocą wizji lub fonii;
   • wykorzystywanie zdjęć do celów promocyjnych produktów opracowanych przez Organizatora bądź na jego zlecenie, niezależnie od tego, czy zdjęcia zostały w nich wykorzystane;
   • wykorzystywanie zdjęć do celów promocyjnych Organizatora i jego działalności;
   • udostępnianie w sieci Internet i innych sieciach komputerowych (publiczne udostępnianie zdjęć w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym);
   • prawo do eksploatacji na polach określonych w powyżej odnosi się również do eksploatacji zdjęć w połączeniu z utworami innych autorów, w dowolnych publikacjach, w postaci pierwotnej bądź opracowania, w całości bądź w części;
  • autorzy ponoszą pełną odpowiedzialność prawną i materialną z tytułu naruszenia praw w tym praw autorskich osób trzecich i w razie skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zobowiązują się do zwolnienia Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z odpowiedzialności z tego tytułu oraz zaspokojenia słusznych roszczeń osób trzecich,
  • autorzy przyjmują warunki regulaminu konkursu i wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (tekst jednolity: Dz.U. z 2015, poz. 2135 z późn.zm.), o ile dane takie będą ujawniane w toku konkursu i w związku z jego przebiegiem. Zgodnie z art. 24 wspomnianej ustawy Organizator konkursu informuje jego uczestników, że ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane, na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika konkursu zgody, w siedzibie Organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu oraz w celu przesłania uczestnikom konkursu materiałów reklamowych, informacji o kolejnych akcjach i konkursach. Każdy z uczestników konkursu ma prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania;
  • warunkiem przystąpienia do konkursu nieletniego uczestnika jest zgoda jego opiekunów prawnych na wzięcie udziału w konkursie zgodnie z warunkami niniejszego regulaminu.
  II etap
  9.8.Wszyscy uczestnicy zakwalifikowani do II etapu w terminie od 5 listopada do 9 listopada 2018 r. prześlą lub dostarczą osobiście prace konkursowe: na wieszaku, w pokrowcu podpisane imieniem i nazwiskiem.
  9.9. Adres Organizatora
  Maria Zielińska
  Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
  ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16
  02-958 Warszawa
  z dopiskiem: KONKURS – MODA
  III etap – rozstrzygnięcie Konkursu
  9.10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w marcu 2019 r.
  9.11. Informacja o laureatach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie do dnia 15 kwietnia 2019 r.
Czas i miejsce Gali Finałowej
 1. Planowana data otwarcia wystawy prac oraz uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród odbędzie się w czerwcu 2019 r. pod adresem:
  Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
  ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16
  02-958 Warszawa
  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany daty wręczenia nagród.
Jury Konkursu
 1. Organizator konkursu powołuje jury składające się z osób mających doświadczenie w dziedzinie rekonstrukcji ubiorów historycznych.
 2. Zespół oceniający pracuje niejawnie, a jego decyzje są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
Kryteria oceny
 1. Wszystkie prace nadesłane na konkurs muszą spełniać następujące wymagania:
  wiek 1–4 lata, manekin – obwód klatki piersiowej 53 cm
  wiek 5–9 lat, manekin – obwód klatki piersiowej 65 cm
  wiek 10–14 lat, manekin – obwód klatki piersiowej 78 cm
  13.1Kryteria oceny w kategorii Rekonstrukcje:
  • a. Zgodność wykonanego ubioru z wybranym modelem.
  • b. Fason:
      –historyczny krój,
      – odpowiednie zestawienie poszczególnych elementów ubioru,
      –właściwe proporcje (długość, dopasowanie do sylwetki, wielkość kołnierza, mankietów, etc.),
      – technologia wykonania.
  • c. Tkanina i jej zgodność z epoką:
      –właściwie dobrany rodzaj, zgodny z wybranym ubiorem, a także najbardziej zbliżony do tych, jakich używano w XVII–XVIII–XIX wieku,
      –wzór możliwie bliski z pierwowzorem,
      – kolorystyka zgodna z epoką
  • d. Elementy wykończenia (wstążki, pasmanterie, koronki itp.):
      –ich dopasowanie do typu ubioru.
  • e. Akcesoria (bielizna: gorset, pantalony, halki, stelaże, a także nakrycia głowy, buty i inne elementy stroju):
      –fason zgodny z epoką,
      –zastosowane materiały,
      –precyzja wykonania.
  • f. Wyraz estetyczny całości i zgodność z gustem epoki.
  • g. Wkład pracy włożony w wykonanie ubioru:
      –skomplikowanie kroju,
      –precyzja wykonania i wykończenia;
Nagrody i wyróżnienia
 1. 14. Jury Konkursu przyznaje nagrody pieniężne:
  14.1 Kategoria Rekonstrukcje:
  • I miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 6000 zł
  • II miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 5000 zł
  • III miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 3500 zł
  14.2Autorzy ubiorów nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie udzielają Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie nieodpłatnego nieograniczonego czasowo prawa do wykorzystania ich prac konkursowych w działalności edukacyjnej oraz kulturalnej Muzeum, z podaniem nazwiska autora.
  14.3. Organizator zastrzega sobie prawo prezentowania nagrodzonych i wyróżnionych prac na wystawach w kraju i zagranicą.
  14.4. Autorzy wszystkich wyróżnionych prac otrzymują nagrody ufundowane przez Organizatora i sponsorów.
  14.5.Promotorzy nagrodzonych prac otrzymują list gratulacyjny.
  14.6. Wyniki konkursu – nazwiska laureatów i autorów wyróżnionych prac zostaną opublikowane na stronie internetowej Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz w folderze wystawy.
  14.7.Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagród specjalnych i nagród dodatkowych, wyróżnień oraz nieprzyznania nagród, jeżeli przedstawiony ubiór nie odpowiada warunkom konkursu.
  14.8.Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie może unieważnić konkurs w wypadku zbyt niskiego poziomu przygotowania uczestników konkursu lub wpłynięcia zbyt małej liczby zgłoszeń konkursowych.
  14.9. Wszystkie prace konkursowe będą do odbioru po zakończeniu wystaw pokonkursowych. Koszty opakowania oraz związane z przewozem prac do siedzib autorów ponoszą ich autorzy w pełnej wysokości. Prace nieodebrane w terminie 14 dni od dnia zakończenia wystaw pokonkursowych przechodzą na wyłączną własność Muzeum Pałacu Króla Jana II w Wilanowie, wówczas prawa autorskie do tych prac przechodzą na jego rzecz na wszelkich polach eksploatacji przez cały czas ich obowiązywania, bez żadnych ograniczeń terytorialnych. O terminie zakończenia wystaw Organizator powiadomi autorów prac pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
Postanowienia końcowe
 1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
 3. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora Konkursu.
 4. Kwestie nieunormowane niniejszym regulaminem, a dotyczące Konkursu rozstrzyga Organizator Konkursu. Uczestnikom Konkursu, w tym również laureatom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie, poza ewentualnymi nagrodami przyznanymi zgodnie z pkt 14.1.
 5. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (tj. Dz. U. z 2004 roku nr 4, poz. 27 ze zm.).
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone.
stat